Документи

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Врз основа на член 7 став (1) точка 8 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14) министерот за информатичко општество и администрација донесе

КОДЕКС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

Предмет

Член 1

Со овој кодекс се пропишуваат етичките стандарди и правилата на однесување на административните службеници.

Цел

Член 2

Целта на овој кодекс е поттикнување на доброто постапување и однесување на административните службеници и зајакнување на довербата на граѓаните во работата на институциите на јавниот сектор.

Примена

Член 3

Етичките стандарди и правилата на однесување административниот службеник ги применува во односите со колегите, со претпоставените и со странките,  на неговото работното место, но и во приватниот живот и јавноста.

Непочитување

Член 4

За непочитување на одредбите на овој кодекс, административниот службеник одговара дисциплински, согласно Законот за административни службеници.

Законитост

Член 5

Административниот службеник  ги почитува законските прописи и никогаш не работи на начин за кој знае или се сомнева дека е незаконски, непрописен или неморален. Тој не подлегнува на притисоците за извршување на противуставни и незаконски работни задачи од претпоставените.

Професионалност

Член 6

Административниот службеник ги извршува работите посветено и професионално, врз основа на своите работни компетенции и на правилата и процедурите на службата.

Административниот службеник ја извршува работата самостојно и навремено, посветувајќи внимание и почитувајќи ги приоритетите и редоследот на задачите. 

Административниот службеник се однесува одговорно и работи на градење и одржување на општото добро, растот и општествените вредности, создавајќи услови за одржлив човечки и социјален развој.

Административниот службеник работи на свое постојано стручно усовршување и зајакнување на работните компетенции и вложува во своето образование и лична надградба. Тој го користи наученото за подобрување на својата работа и развојот на институцијата и  придонесува во градењето и одржувањето на институционалната меморија.

Непристрасност

Член 7

Административниот службеник во работењето и однесувањето постапува непристрасно, без предрасуди и без намера за остварување на лична корист или амбиција.

Демократски вредности и социјални права

Член 8

Административниот службеник во своето работење и однесување ги промовира демократските вредности и владеењето на правото и  се залага за вклучување на граѓаните и засегнатите страни во процесот на креирање на политиките.

Административниот службеник во работењето и однесување ги почитува принципите на хуманост, еднаквост и социјална правда.

Недискриминација

Член 9

Административниот службеник во работењето и однесувањето овозможува остварување на уставно загарантираните права на еднаквост и недискриминација, преку создавање на можности и почитување на различностите, како и заштита од неправда, злоупотреба и дискриминација, по било кој основ.

Административниот службеник обезбедува еднакви стандарди при испорачувањето на услугите, преку фер и правичен однос.

Политичка неутралност

Член 10

Административниот службеник ги извршува работите политички неутрално, без да навлегува во вредносно преиспитување на утврдените политики.

Административниот службеник не го застапува и изразува своето политичко уверување во вршењето на службените задачи и не врши политички активности, што можат да ја поткопаат довербата на граѓаните во администрацијата и во институциите од јавниот сектор.

Административниот службеник не ја истакнува, ниту ја наметнува на други својата политичка определба.

Личен интегритет

Член 11

Административниот службеник со својот личен пример ги промовира вредностите како вистинитост, чесност и правичност и ги поттикнува другите административни службеници да постапуваат согласно овие вредности.

Застапување на јавниот интерес

Член 12

Административниот службеник не се доведува во состојба на судир на личниот со јавниот интерес и се спротивставува на секое нечесно, несовесно и недолично однесување во службата.

Во своето работење, административниот службеник го застапува јавниот интерес, правата и интересите на сите граѓаните и другите субјекти во заедницата, имајќи ги предвид развојните цели на општеството.

Злоупотреба на статусот на административен службеник

Член 13

Административниот службеник при вршење на приватни работи не ги користи предностите кои произлегуваат од неговиот статус на административен службеник заради остварување на негова лична корист.

Административниот службеник не нуди, ниту обезбедува било какви предности кои по било кој основ би биле поврзани со неговиот статус на административен службеник.

Постапување со информациите

Член 14

Административниот службеник им обезбедува вистинити, соодветни, навремени и целосни информации на граѓаните и јавноста, притоа  почитувајќи го правото на приватност и заштитата на личните податоци.

Административниот службеник го олеснува пристапот до податоците со кои располага во своето работење и кои се потребни за остварување на правата и интересите на граѓаните и другите субјекти во заедницата.

Административниот службеник ги третира информациите до кои доаѓа во своето работење почитувајќи го системот на степенување на класифицирани информации.

Административниот службеник никогаш не ги злоупотребува информациите до кои дошол при вршење на  работата, со цел напредување, заслуга или остварување на друг личен интерес.

Однесување на работното место, приватниот живот и јавноста

Член 15

Административниот службеник го разбира и доживува работењето во администрацијата како одговорна, угледна и почитувана професија. Без да се оневозможи остварување на правото на градење на сопствен став и јавно изразување на мислење, административниот службеник се воздржува од давање на штетни изјави за службата.

Административниот службеник во службата, во приватниот живот  и во јавноста се однесува достоинствено и не постапува на начин со кој би се нарушил неговиот личен углед, угледот на институцијата и на администрацијата во целина.

Во своето однесување и дејствување надвор од работата, во претставувањето на јавни настани, на социјалните мрежи или во каков било друг облик на комуникација, административниот службеник претставува пример за соодветно и достоинствено однесување. Води кратки и концизни службени телефонски разговори, додека приватните телефонски разговори не ги води во присуство на странки или кога странките чекаат одговор или кога имаат намера да постават прашање.

Административниот службеник во јавните настапи во кои ја претставува институцијата изнесува исклучиво официјални ставови на институцијата во согласност со прописите и добиените овластувања и овој кодекс. Во јавните настапи во кои не ја претставува институцијата не изнесува податоци од делокругот на работа на институцијата и од работното место, со кои би се нарушил угледот на институцијата и би се поткопала довербата на граѓаните во администрацијата.

 

Постапување со предмети и документи

Член 16

Административниот службеник се грижи за безбедноста на доверените предмети и документи.

Однесување со странки

Член 17

Административниот службеник остварува отворена и редовна комуникација со граѓаните и  правните лица, користејќи различни средства и начини за да ги информира за новините од делокругот на работење на институцијата.

Административниот службеник кон странките се однесува љубезно, учтиво, со јасно објаснување или советување дадено со смирен тон, должна почит и водење сметка дека истите се обраќаат заради остварување на нивните права, обврски и интереси.

Административниот службеник на предлозите добиени од странките им пристапува отворено и сериозно и постојано работи на подигнување на квалитетот на јавните услуги и на општественото живеење. Сите забелешки, критики и проблеми посочени од страна на странките ги сослушува со трпение и без предрасуди, а секогаш кога странките се незадоволни од одговорот бара арбитрирање од непосредно претпоставениот административен службеник или пораката ја пренесува и упатува до него.

Однесување со колегите и претпоставените

Член 18

Административниот службеник во односот со колегите го негува духот и начелата на тимска работа, взаемно почитување, уважување на различностите, солидарност и соработка. Во комуникацијата со колегите не го повишува тонот, не навредува, ги избегнува конфликтните ситуации и покажува иницијатива за нивно спречување. Ја почитува приватноста и дискрецијата на колегите и соработниците, одбегнувајќи непрофесионален и субјективен пристап.

Административниот службеник преку отворена и искрена соработка гради меѓусебна доверба и ја унапредува организациска култура, со цел обезбедување на ефикасност и ефективност во работењето и висококвалитетни услуги за странките. Се залага за вреднување на заслугите и компетентноста и не поддржува несовесен и непримерен модел на однесување. Промовира грижа за колегите и работи на заштита и унапредување на остварувањето на нивните права и обврски. Го поттикнува професионалниот развој на колегите и соработниците преку споделување на искуството и знаењето.

Административниот службеник во односот со претпоставените, го почитува нивниот авторитет и положба, покажувајќи разбирање за воведување на технички, организациски и друг вид на промени.

Пристојно облекување

Член 19

Административниот службеник посветува внимание на изгледот и начинот на облекување, за да не предизвика впечаток на непристојност и нарушување на угледот на администрацијата. Формалниот начин на облекување ја изразува неговата почит кон службата, но и кон колегите, соработниците и странките.

Користење на ресурсите

Член 20

Административниот службеник кон ресурсите што му се дадени на користење, како и во вршењето на работата се однесува економично и ефикасно, користејќи ги исклучиво за службени потреби.

Потпишување на изјава

Член 21

Административниот службеник при вработувањето во службата потпишува Изјава за прифаќање на Декларацијата за заедничката мисија на вработените во јавниот сектор, која е дадена во Прилог и е составен дел на овој кодекс.

Објавување

Член 22

Овој кодекс се објавува на веб страниците на институциите на јавниот сектор по неговото влегување во сила.

Влегување во сила

Член 23

Овој кодекс влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на примената на Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14).

Бр. 14/2-3716/5

 

19 ноември 2014 година

Министер,

Скопје

м-р Иво Ивановски, с.р.

Прилог

ИЗЈАВА ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ДЕКЛАРАЦИЈАТА ЗА ЗАЕДНИЧКАТА МИСИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР

Нашата мисија

Ние вработените во јавниот сектор, работиме со избраната власт во спроведување на визијата за просперитетна, независна, суверена и безбедна Република Македонија.

Придонесуваме за одржување на правдата и еднаквоста, водејќи се од начелата на законитост, стручност, компетентност, сервисна ориентираност, професионална етика, непристрасност, објективност, транспарентност, доверливост, одговорност и економично работење.

Нашата цел

Да изградиме одговорно општеството и создадеме најдобри можни услови за одржлив човечки, социјален и економски развој.

Да промовираме кохезија и хармонија во општеството - взаемно почитување, еднаквост и грижа за луѓето и општеството во целина.

Нашите клиенти

На граѓаните и на другите субјекти им обезбедуваме квалитетни, навремени и ефикасни услуги. Кон нив се однесуваме чесно, љубезно, пристојно, со должна почит и разбирање, обезбедувајќи фер однос.

Правиме сè за да им помогнеме на нашите клиенти во остварувањето на нивните права и интереси, истовремено водејќи грижа за јавниот интерес.

Нашите колеги

Ги почитуваме нашите колеги и соработници. Работиме на развој на заеднички потенцијал преку постојано стручно усовршување со што ги подобруваме знаењето, компетенциите и личните капацитети.

Промовираме добри меѓучовечки односи, работиме тимски, прифаќаме различности по каква било основа.

Поттикнуваме соработка и професионален развој преку заемно споделување на искуството и наученото.

Нашите верувања

Градиме доверба во институциите на системот преку целосна посветеност на нашите проекти и обезбедување на врвни услуги за нашите клиенти.

Промените ги прифаќаме како предизвик, верувајќи дека водат кон остварување на развојните цели на општеството.

Со нашето однесување и работење, придонесуваме кон создавање на институции кои се стремат кон одличност.

Преку учење од сопствените грешки и постапките на други постојано се подобруваме во своето работење.

Водени од нашите лидери и отворени за нови идеи и достигнувања во работењето, го трасираме патот кон стабилен напредок и просперитетно општество.

      __.__година                                                                                   Име и презиме на

                                                                                                        административниот службеник

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА 2019

 

 

БУЏЕТСКА СМЕТКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период

 

 

Контролор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

0

6

6

8

8

7

1

3

 

1

8

0

1

0

6

1

6

9

7

6

0

3

1

0

 

 

1

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

 

Вид.

раб.

 

Идентификационен број

 

Резервни кодекси

 

                                                                   

 

Назив на субјектот___Н.У Спомен кука на Тодор Проески

Адреса, седиште и телефон__ул. Никола Карев  бб Крушево       070 395 085

Единствен даночен број_____4016011501522____        spomenkuka_tose@yahoo.com

 

 

 

(корисници на средства од Буџетот)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

во текот на годината - Биланс на приходите и расходите

                      од 1 јануари до     31,12,    2019 година

                                                                                                              

 

                                                                                                                                                         (во денари)

 

Ред.бр.

 

 

 

.

 

Група на  сметки или сметка

 

сметка

 

П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

И   з   н о   с

Претходна

година

Тековна

година

1

2

3

4

5

6

 

 

РАСХОДИ:

I.  ТЕКОВНИ РАСХОДИ 

(002+007+012+020+024+029+033+039)

001

7.901.008

7.697.881

 

 

а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ

        (од 003 до 006)

002

        3.636.960

3.955.731

1.

401

Плати и надоместоци

003

2.654.880

 

2.869.362

2.

 402

Придонеси за социјално осигурување

 

004

982.080

1.086.369

3.

403

Останати придонеси од плати

005

 

 

4.

404

Надоместоци

006

 

 

 

 

б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)

007

 

 

5.

411

Финансирање на нови програми и потпрограми

008

 

 

6.

412

Постојана резерва (непредвидливи расходи)

009

 

 

7.

413

Тековни резерви (разновидни расходи)

010

 

 

8.

414

Резерви за капитални расходи

011

 

 

 

 

в) СТОКИ И УСЛУГИ

(од 013 до 019)

012

4.074.448

3.370.708

9.

420

Патни и дневни расходи

013

 

 

10.

421

Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт

014

570.000

625.000

             

 

 

 

Ред.

бр.

 

 

 

.

 

Група на  сметки или сметка

 

 

 

 

П О З И Ц И Ј А

 

Ознака на АОП

 

 

И   з   н о   с

 

Претходна година

 

Тековна

година

1

2

3

4

5

6

11.

423

Материјали и ситен инвентар

015

58.806

12.786

12.

424

Поправки и тековно одржување

016

36.500

115.100

13.

425

Договорни услуги

017

3.409.142

2.588.542

14.

426

Други тековни расходи

018

 

29.280

15.

427

Привремени вработувања

019

 

 

 

 

 г)  ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО    ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ

 ( од 021 до 023)                    

020

 

 

16.

431

Трансфери до Фондот за ПИОМ

021

 

 

17.

432

Трансфери до Агенцијата за вработување

022

 

 

18.

433

Трансфери до Фондот за здравствено осигурување

023

 

 

 

 

д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС                                   (од 025 до 028)

024

 

 

19.

441

Дотации од ДДВ

025

 

 

20.

442

Наменски дотации

026

 

 

21.

443

Блок дотации

027

 

 

22.

444

Дотации за делегирани одделни надлежности

028

 

 

 

 

ѓ)   КАМАТНИ ПЛАЌАЊА                            

(од 030 до 032)

029

 

 

23.

451

Каматни  плаќања кон нерезидентни кредитори

030

 

 

24.

452

Каматни  плаќања кон домашни кредитори

031

 

 

25.

453

Каматни  плаќања кон други нивоа на власт

032

 

 

 

 

е)  СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ                             (од 034 до 038)

033

189.600

371.442

26.

461

Субвенции за јавни претпријатија

034

 

 

27.

462

Субвенции за приватни претпријатија

035

 

 

28.

463

Трансфери до невладини организации

036

 

 

29.

464

Разни трансфери

037

189.600

371.442

30.

465

Исплати по извршни исправи

038

 

 

 

 

ж)  СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ                             (од 040 до 043)

039

 

 

31.

471

Социјални надоместоци

040

 

 

32.

472

Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ

041

 

 

33.

473

Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување

042

 

 

34.

474

Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување

043

 

 

 

Ред.

бр.

 

 

 

.

 

Група на  сметки или сметка

 

 

 

 

П О З И Ц И Ј А

 

 

Ознака на АОП

 

                   И   з   н о   с

 

 

Претходна година

 

Тековна

година

1

2

3

4

5

6

 

 

II.  КАПИТАЛНИ РАСХОДИ                      

 (од 045 до 054)

044

 

31.700

 

35.

480

Купување на опрема и машини

045

31.700

 

36.

481

Градежни објекти

046

 

 

37.

482

Други градежни објекти

047

 

 

38.

483

Купување на мебел

048

 

 

39

484

Стратешки стоки и други резерви

049

 

 

40.

485

Вложувања и нефинансиски средства

050

 

 

41.

486

Купување на возила

051

 

 

42.

487

Капитални трансфери

до вонбуџетски фондови

052

 

 

43.

488

Капитални дотации до ЕЛС

053

 

 

44.

489

Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации

054

 

 

 

 

III.  ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА                       (од 056 до 058)

055

 

 

45.

491

Отплата на главнина до нерезидентни кредитори

056

 

 

46.

492

Отплата на главнина кон домашни институции

057

 

 

47.

493

Отплата на главнина до други нивоа на власт

058

 

 

 

 

А.ВКУПНО РАСХОДИ                     

 (001 + 044 + 055)

059

7.932.708

7.697.881

 

 

Б.ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ     

     (103 минус 059)

060

 

 

48.

811,     812 и 813

В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ

ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА

ПРИХОДИТЕ – ДОБИВКАТА ПРЕД

ОДАНОЧУВАЊЕ

061

 

 

 

 

Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ 

     (060 минус 061)

062

 

 

 

 

Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)

063

 

 

49.

830

За покривање на загуба

 

064

 

 

50.

831

За поврат во буџетот односно фондот

065

 

 

51.

833

За пренос во наредната година

066

 

 

 

Ред.

бр.

 

 

 

.

 

Група на  сметки или сметка

 

 

 

 

П О З И Ц И Ј А

 

 

Ознака на АОП

 

              И   з   н о   с

 

Претходна година

Тековна

година

1

2

3

4

5

6

 

 

Ѓ.    ВКУПНО

       (059+060) = 105

       ако 061 е поголемо од 060

      тогаш  (059+061) = 105

067

7.932.708

7.697.881

 

 

       П Р И X О Д И:

 

I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

    (од 069 до 076)

068

 

 

52.

711

Данок од доход, од добивка и од капитални добивки

069

 

 

53.

712

Придонеси за социјално осигурување

070

 

 

54.

713

Даноци од имот

071

 

 

55.

714

Домашни даноци на стоки и услуги

072

 

 

56.

715

Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)

073

 

 

57.

716

Еднократни посебни такси

074

 

 

58.

717

Даноци на специфични услуги

075

 

 

59.

718

 Такси за користење или дозволи за

  вршење на дејност

076

 

 

 

 

 

II.НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ

 (од 078 до 082)

077

 

 

60.

721

Претприемачки приход и приход од имот

078

 

 

61.

722

Глоби, судски и административни такси

079

 

 

62.

723

Такси и надоместоци

080

 

 

63.

724

Други владини услуги

081

 

 

64.

725

Други неданочни приходи

082

 

 

 

 

III.КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

(од 083 до 087)

083

 

 

65.

731

Продажба на капитални средства

084

 

 

66.

732

Продажба на стоки

085

 

 

67.

733

Продажба на земјиште и нематеријални вложувања

086

 

 

68.

734

Приходи од дивиденди

087

 

 

 

 

IV.  ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ       

         (од 089 до 092)

088

7.932.708

7.697.881

 

 

 

Ред.

бр.

 

 

 

.

 

Група на  сметки или сметка

 

 

 

 

 

П О З И Ц И Ј А

 

 

Ознака на АОП

           И   з   н о   с

 

 

 

 

 

Претходна година

Тековна

година

1

2

3

4

5

6

69.

741

Трансфери од други нивоа на власт

089

7.932.708

       7.697.881

70.

742

Донации од странство

090

 

 

71

743

Капитални донации

091

 

 

72.

744

Тековни донации

092

 

 

 

 

V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ

    (од 094 до 096)

093

 

 

73.

751

Краткорочни позајмици од земјата

 

094

 

 

74.

753

Долгорочни обврзници

095

 

 

75.

754

Друго домашно задолжување

096

 

 

 

 

VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

      (од 098 до 100)

097

 

 

76.

761

Меѓународни развојни агенции

098

 

 

77.

762

Странски влади

099

 

 

78.

769

Други задолжувања во странство

100

 

 

79.

771

VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Продажба на хартии од вредност

101

 

 

80.

781

VIII. ПРИХОДИ ОД OTПЛАТА НА ЗАЕМИ

Приходи од наплатени дадени заеми

102

 

 

 

 

А.   ВКУПНО ПРИХОДИ

(068+077+083+088+093+097+101+102)

103

 

7.932.708

 

7.697.881

81.

890

Б.   НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ

      (059+ 061 минус 103)

104

 

 

 

 

В.   ВКУПНО:     

     (103+104 = 067)

105

7.932.708

7.697.881

82.

 

Г.    ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ:

Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)

106

12

12

 

 

 

Во__Прилеп

На ден_29,02,2020

 

 

 

 

 

 

Лице одговорно за составување на

Билансот

______________

 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

Раководител

 

____________

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период

 

 

Контролор

 

 

 

 

 

 

 

0

6

6

8

8

7

1

3

 

1

8

0

1

0

6

1

6

9

7

6

0

3

1

0

 

1

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

Вид.

раб.

 

Идентификационен број

 

Резервни кодекси

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив на субјектот___Н.У. Спомен куќа на Тодор Проески                                                                                             БИЛАНС  НА  СОСТОЈБА

Адреса, седиште и телефон_____ул. Никола Карев  бб Крушево

Единствен даночен број______4016011501522___________070 395 085                                                             на ден     31,12,     2019 година

Назив на корисникот         spomenkuka_tose@yahoo.com

                                                                                                                                                                                                                                                      (во денари)     

 

Ред.    бр.

 

 

 

.

 

Група на  сметки или сметка

 

 

          П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

                                                                       И   з   н о   с                 

Претходна

година

                                              Тековна година

 

Бруто

Исправка на вредност

Нето

(6-7)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

А) АКТИВА:  ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)

111

144,884

718.181

622.854

95.327

1.

00

I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

112

 

 

 

 

2.

010,011,012 и 015

II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА

113

 

 

 

 

 

 

III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)

114

144,884

718.181

622.854

95.327

3.

020 и 029д

Градежни објекти

115

 

 

 

 

4.

021 и 029д

Станови и деловни објекти

116

 

 

 

 

 

Ред.    бр.

 

 

 

.

 

Група на  сметки или сметка

 

 

          П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

                                                                          И   з   н о   с                 

Претходна

година

                                              Тековна година

 

Бруто

Исправка на вредност

Нето

(6-7)

1

2

3

4

5

6

7

8

5.

022 и 029

Опрема

117

144,884

718.181

622.854

95.327

6.

023 и 029д

Повеќегодишни насади

118

 

 

 

 

7.

024 и 029д

Основно стадо

119

 

 

 

 

8.

025 и 029

Други материјални средства

120

 

 

 

 

9.

026 и 029д

Аванси за материјални средств

121

 

 

 

 

10.

030

III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА  ВО ПОДГОТОВКА

122

 

 

 

 

11.

04

IV.ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА

123

 

 

 

 

 

 

Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)

124

703,597

842.223

 

842.223

 

 

I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)

125

 

 

 

 

12.

100

Сметка

126

 

 

 

 

13.

101

Благајна

127

 

 

 

 

14.

102

Издвоени парични средства

128

 

 

 

 

15.

103

Отворени акредитиви

129

 

 

 

 

16.

104

Девизна сметка

130

 

 

 

 

17.

105

Девизни акредитиви

131

 

 

 

 

18.

106

Девизна благајна

132

 

 

 

 

 

Ред.    бр.

 

 

 

.

 

Група на  сметки или сметка

 

 

          П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

                                                                          И   з   н о   с                 

Претходна

година

                                              Тековна година

 

Бруто

Исправка на вредност

Нето

(6-7)

1

2

3

4

5

6

7

8

19.

108

Други парични средства

133

 

 

 

 

20.

11

II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

134

 

 

 

 

 

 

III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)

135

 

 

 

 

21.

120

Побарувања од буџетот

136

 

 

 

 

22.

121

Побарувања од фондот

137

 

 

 

 

23.

122 и 129д

Побарувања од купувачи во земјата

138

 

 

 

 

24.

123 и 129д

Побарувања од купувачи во странство

139

 

 

 

 

25.

13

IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ

140

 

 

 

 

26.

14

V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА

141

 

 

 

 

27.

15

VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ

142

 

 

 

 

28.

16

VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ

143

 

 

 

 

29.

17

VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

144

 

 

 

 

30.

190 до 197

IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

145

 

 

 

 

31.

198

Други активни временски разгарничувања

146

703,597

842.223

 

842.223

 

 

В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)

147

 

 

 

 

32.

31

Материјали

148

 

 

 

 

 

Ред.    бр.

 

 

 

.

 

Група на  сметки или сметка

 

 

          П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

                                                                          И   з   н о   с                 

Претходна

година

                                              Тековна година

 

Бруто

Исправка на вредност

Нето

(6-7)

1

2

3

4

5

6

7

8

33.

32

Резервни делови

149

 

 

 

 

34.

36

Ситен инвентар

150

 

 

 

 

35.

60

Производство

151

 

 

 

 

36.

63

Готови производи

152

 

 

 

 

37.

65,66 и 67

Стоки, аванси, депозити и кауции

153

 

 

 

 

 

 

Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)

154

 

 

 

 

38.

090

Непокриени расходи од поранешни години

155

 

 

 

 

39

092

Непокриени расходи

156

 

 

 

 

40.

095

Примени долгорочни кредити и заеми

157

 

 

 

 

41.

08

III. ДРУГИ СРЕДСТВА

158

 

 

 

 

 

 

ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)

159

848,481

1.560.404

622.854

937.550

42.

990 до 994

ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред.    бр.

 

 

 

 

Група на  сметки или сметка

П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

И   з   н о   с

 

Претходна година     (почетна состојба) (тековна година)

Износ на денот на билансирање

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

I. ПАСИВА:  ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)

161

144,884

95.327

 

43.

900

Државен -јавен капитал

162

144,884

95.327

 

44.

901

Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност

163

 

 

 

45.

91

II Ревалоризациона резерва

164

 

 

 

 

 

III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)

165

 

 

 

46.

920

Обврски по долгорочни кредити

166

 

 

 

47.

922

Вложувања од странски лица

167

 

 

 

48.

923

Кредити од банки во земјата

168

 

 

 

49.

924

Други кредити во земјата

169

 

 

 

50.

925

Кредити од странство

170

 

 

 

51.

927

Долгорочни обврски за примени депозити и кауции

171

 

 

 

52.

928

Други долгорочни обврски

172

 

 

 

 

 

IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ  (174+175+180+181+189+195+196+197+198)

173

703,597

842.223

 

53.

21

а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност

174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред.    бр.

 

 

 

 

Група на  сметки или сметка

П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

И   з   н о   с

 

Претходна година     (почетна состојба) (тековна година)

Износ на денот на билансирање

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

б) Краткорочни обрски спрема добавувачи (176 до 179)

175

368,986

431.990

 

54.

220

Обврски спрема добавувачи во земјата

176

368,986

431.990

 

55.

221

Обврски спрема добавувачи во странство

177

 

 

 

56.

224

Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги

178

 

 

 

57.

225

Обврски спрема добавувачи - граѓани

179

 

 

 

58.

23

в) Примени аванси, депозити и кауции

180

 

 

 

 

 

г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)

181

 

 

 

59.

240

Обврски од заедничко работење со субјектите

182

 

 

 

60.

241

Обврски за кредити во земјата

183

 

 

 

61.

242

Обврски за кредити во странаство

184

 

 

 

62.

243

Обврски за вложени средства во земјата

185

 

 

 

63.

245

Други краткорочни финасиски обврски

186

 

 

 

64.

246

Обврски спрема работниците

187

 

 

 

65.

247

Обврски по запирање на работниците

188

 

 

 

Ред.    бр.

 

 

 

 

Група на  сметки или сметка

П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

И   з   н о   с

 

Претходна година     (почетна состојба) (тековна година)

Износ на денот на билансирање

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

д) Обврски  спрема државата и други институцииза  (190 до 194)

189

 

 

 

66.

250

 Обврски за  данок на додадена вредност

190

 

 

 

 

251

Обврски за акцизи

191

 

 

 

67.

252

Обврски за царини и царински давачки

192

 

 

 

68.

253

Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело

193

 

 

 

69.

255

Обврски за други даноци и придонеси

194

 

 

 

70.

26

ѓ) Финасиски и пресметковни односи

195

 

 

 

71

27

е) Обврски за даноци и придонеси од добивка

196

29,940

29,940

 

72.

28

ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените

197

304,671

380.293

 

73.

29

з) Пасивни временски разграничувања

198

 

 

 

74.

98

IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА   Извори на други средства

199

 

 

 

 

 

ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)

200

848.481

937.550

 

75.

955 до 999

ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА

201

 

 

 

                     

 

Во_Прилеп                                          Лице одговорно за составување на билансот                М.П.                      Раководител

На ден_29,02,2020                                                                                                                                                                            

 

Образец „ДЕ“        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период

 

 

 Контролор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6

6

8

8

7

1

3

 

1

8

0

1

0

6

1

6

9

7

6

0

3

1

0

 

 

1

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

 

Вид работа

 

Идентификационен број

(ЕМБС)

 

Резервни кодекси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

Назив на субјектот     Н.У Спомен куќа на Тодор Проески

Адреса, седиште и телефон __ул. Никола Карев  бб Крушево

Адреса за е-пошта_____spomenkuka_tose@yahoo.com

Единствен даночен број ___4016011501522        070 395 085

 

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

                                                               за државна евиденција за корисниците на средства

                                                                                         од Буџетот на фондовите

                  (во денари)

Ред.

бр.

Група на сметки, сметка

д=дел

Позиција

Ознака на

АОП

   Износ

 

 

 

Претходна

година

Тековна година

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

А.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

 

 

 

 

 

 

1.

000

Набавна вредност на основачки издатоци

601

 

 

 

 

 

2.

008д

Вредносно усогласување (ревалоризација) на основачки издатоци

602

 

 

 

 

 

3.

009д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на

основачки издатоци

603

 

 

 

 

 

4.

 

Сегашна вредност на основачки издатоци

(< или = на АОП 112 од БС)

604

 

 

 

 

 

5.

001

Набавна вредност на издатоци во истражувања и развој

605

 

 

 

 

 

5.1.

 

Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражувања и развој

606

 

 

 

 

 

5.2.

 

Трошоци за материјали и услуги[1] користени или потрошени при истражувања и развој

607

 

 

 

 

 

Ред.

бр.

Група на сметки, сметка

д=дел

 Позиција

Ознака на

АОП

 Износ

 

 

 

Претходна

година

Тековна

година

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

5.3.

 

Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој

608

 

 

 

 

 

5.4.

 

Амортизација на патенти и лиценци  користени при истражувања и развој

609

 

 

 

 

 

6.

008д

Вредносно усогласување (ревалоризација) на издатоци во истражување и развој

610

 

 

 

 

 

7.

009д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци во истражување и развој

611

 

 

 

 

 

8.

 

Сегашна вредност на издатоци за истражување и развој

(< или = на АОП 112 од БС)

612

 

 

 

 

 

9.

002д

Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права

613

 

 

 

 

 

10.

008д

Вредносно усогласување  (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права

614

 

 

 

 

 

11.

009д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права

615

 

 

 

 

 

12.

 

Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права

(< или = на АОП 112 од БС)

616

 

 

 

 

 

13.

002д

Набавна вредност на софтвер со лиценца

617

 

 

 

 

 

14.

008д

Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца

618

 

 

 

 

 

15.

009д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца

619

 

 

 

 

 

16.

 

Сегашна вредност на софтвер со лиценца

(< или = АОП 112 од БС)

620

 

 

 

 

 

17.

002д

Набавна вредност  на софтвер развиен за сопствена употреба

 

 

 

 

621

 

 

 

 

 

Ред.

бр.

Група на сметки, сметка

д=дел

Позиција

Ознака на

АОП

 Износ

 

 

 

Претходна

година

Тековна година

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

18.

008д

Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер  развиен за сопствена употреба

 

622

 

 

 

 

 

19.

009д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер  развиен за сопствена употреба

623

 

 

 

 

 

20.

 

Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба

(< или = АОП 112 од БС)

624

 

 

 

 

 

21.

002д

Набавна вредност на  набавени бази на податоци

625

 

 

 

 

 

22.

008д

Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци

626

 

 

 

 

 

23.

009д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на набавени бази на податоци

627

 

 

 

 

 

24.

 

Сегашна вредност на набавени бази на податоци

(< или = АОП 112 од БС)

628

 

 

 

 

 

25.

002д

Набавна вредност на  бази на податоци  развиени за сопствена употреба

629

 

 

 

 

 

26.

008д

Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци  развиени  за сопствена употреба

630

 

 

 

 

 

27.

009д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на бази на податоци  развиени  за сопствена употреба

631

 

 

 

 

 

28.

 

Сегашна вредност на  бази на податоци  развиени  за сопствена употреба

(< или = АОП 112 од БС)

632

 

 

 

 

 

29.

003

Набавна вредност на други нематеријални права

633

 

 

 

 

 

30.

008д

Вредносно усогласување на други нематеријални права

 (ревалоризација)

634

 

 

 

 

 

31.

009д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други нематеријални права

 

635

 

 

 

 

 

Ред.

бр.

Група на сметки, сметка

д=дел

 

Позиција

Ознака на

АОП

Износ

 

 

 

Претходна година

Тековна година

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

32.

 

Сегашна вредност на други нематеријални права

(< или = АОП 112 од БС)

636

 

 

 

 

 

 

 

Б.МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА

 

 

 

 

 

 

33.

010

Земјиште

637

 

 

 

 

 

34.

018д

Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште

638

 

 

 

 

 

35.

 

Сегашна вредност на земјиште

 (< или = АОП 113 од БС)

639

 

 

 

 

 

36.

011

Шуми

 

640

 

 

 

 

 

37.

018д

Вредносно усогласување (ревалоризација) шуми

641

 

 

 

 

 

38.

 

Сегашна вредност на шуми

 (< или = АОП 113 од БС)

642

 

 

 

 

 

39.

018

Вредносно усогласување (ревалоризација) на материјалните добра и природните

богатства

643

 

 

 

 

 

 

 

В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

 

 

 

 

 

 

40.

022д

Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема [2])

644

 

 

 

 

 

41.

028д

Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациска опрема

645

 

 

 

 

 

42.

029д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема

646

 

 

 

 

 

43.

 

Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема

(< или = АОП 117 од БС)

647

 

 

 

 

 

44.

022

Набавна вредност на компјутерска  опрема [3])

648

 

 

 

 

 

45.

028д

Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема

 

649

 

 

 

 

 

Ред.

бр.

Група на сметки, сметка

д=дел

 Позиција

Ознака на

АОП

   Износ

 

 

 

Претходна

година

Тековна година

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

46.

029д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема

650

 

 

 

 

 

47.

 

Сегашна вредност на компјутерска опрема

(< или = АОП 117 од БС)

651

 

 

 

 

 

48.

025

Набавна вредност на други материјални средства

652

 

 

 

 

 

49.

028д

Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства

653

 

 

 

 

 

50.

029д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на

други материјални средства

654

 

 

 

 

 

51.

 

Сегашна вредност на други материјални средства

(< или = АОП 120 од БС)

655

 

 

 

 

 

52.

 

Драгоцени метали и камења

656

 

 

 

 

 

53.

 

Антиквитети и други уметнички дела

657

 

 

 

 

 

54.

 

Други скапоцености

658

 

 

 

 

 

 

 

Г.  КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ

 

 

 

 

 

 

55.

280

Обврски за плати и надомести на плати

(< или = на АОП 197од БС)

659

304,671

380.293

 

 

 

56.

281

Обврски за нето плати

(< или = на АОП 197од БС)

660

209,206

258.543

 

 

 

57.

282

Надоместоци на нето плати

(< или = на АОП 197 од БС)

661

 

 

 

 

 

58.

284

Даноци од плати и надомести

 (< или = на АОП 197од БС)

662

13,205

17.171

 

 

 

59.

285

Придонеси од плати и надомести од плати

 (< или = на АОП 197 од БС)

663

82,260

104.579

 

 

 

 

 

Д. РАСХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт

 

570,000

625.000

 

 

 

60.

421д

Електрична енергија

(< или = на АОП 014 од БПР)

664

490,000

540.000

 

 

 

61.

421д

Водовод и канализација

(< или = на АОП 014 од БПР)

665

80,000

85.000

 

 

 

62.

421д

Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација

(< или = на АОП 014 од БПР)

 

666

 

 

 

 

 

Ред.

бр.

Група на сметки, сметка

д=дел

 

Позиција

Ознака

на

АОП

Износ

 

 

 

Претходна

година

Тековна година

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

63.

421д

Горива и масла

(< или = на АОП 014 од БПР)

667

 

 

 

 

 

 

 

II. Материјали и ситен инвентар

 

 

 

 

 

 

64.

423д

Униформи

(< или = на АОП 015 од БПР)

668

 

 

 

 

 

65.

423д

Обувки

(< или = на АОП 015 од БПР)

669

 

 

 

 

 

66.

423д

Прехранбени продукти и пијалаци

(< или = на АОП 015 од БПР)

670

 

 

 

 

 

67.

423д

Лекови

 (< или = на АОП 015 од БПР)

671

 

 

 

 

 

 

 

III. Договорни услуги

 

 

 

 

 

 

68.

425д

Провизија за платен промет и банкарска провизија

(< или = на АОП 017 од БПР)

672

 

 

 

 

 

69.

425д

Консултантски услуги

(Издатоци за авторски хонорари)

(< или = на АОП 017 од БПР)

673

 

 

 

 

 

70.

425д

Осигурување на недвижности и права(< или = на АОП 017 од БПР)

674

 

 

 

 

 

71.

425д

 

675

 

 

 

 

 

72.

425д

 

676

 

 

 

 

 

 

 

IV. Други тековни расходи

 

 

 

 

 

 

73.

426д

Други оперативни расходи

(< или = на АОП 018 од БПР)

677

 

 

 

 

 

 

 

V. Разни трансфери

 

 

 

 

 

 

74.

464д

Државни награди и одликувања

 (< или = на АОП 037 од БПР)

678

 

 

 

 

 

75.

464д

Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)

679

 

 

 

 

 

 

 

VI. Социјални надоместоци

 

 

 

 

 

 

76.

471д

Еднократна парична помош и помош во натура

(< или = на АОП 040 од БПР)

680

 

 

 

 

 

77.

471д

Детски додаток

(< или = на АОП 040 од БПР

681

 

 

 

 

 

78.

471д

 

Помош за здравствена заштита на растенија и животни

(< или = на АОП 040 од БПР)

682

 

 

 

 

 

79.

471д

 

683

 

 

 

 

 

Ред.

бр.

Група на сметки, сметка

д=дел

 

Позиција

Ознака

на

АОП

   Износ

 

 

 

Претходна

година

Тековна

година

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

Ѓ. ПРИХОДИ

 

7,932,708

7.697.881

 

 

 

 

 

I. Такси и надоместоци

 

 

 

 

 

 

80.

723д

Закупнини

(< или = на АОП 079 од БПР)

684

 

 

 

 

 

 

 

II. Трансфери од други нивоа на власт

 

 

 

 

 

 

81.

741д

 Трансфери од Буџетот на Република Македонија

 (< или = на АОП 088 од БПР)

685

7,932,708

7.697.881

 

 

 

82.

741д

 Трансфери од буџетите на фондовите

(< или = на АОП 088 од БПР)

686

 

 

 

 

 

83.

741д

 

687

 

 

 

 

 

 

 

Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

 

 

 

 

 

 

84.

 

Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот

688

12

12

 

 

 

                     

 

 

 

 

Во __Прилеп

 

На ден _29,02,2020

 

Лице одговорно за составување на образецот

 

М.П.

 

Одговорно лице

                                                                               _________________________                                            _____________

 

 

 

М.П. на ЦРМ и дата на приемот _______________________________

 

 

Контролата ја извршиле:  ________________________________________________________________

 

 

 

 

 

[1]              Tрошоци за суровини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа,  трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот за сопствени цели.

[2]              Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

[3]              Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период

 

 

Контролор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6

6

8

8

7

1

3

 

1

8

0

1

0

6

1

6

9

7

6

0

3

1

0

 

 

1

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

 

Вид работа 

 

Идентификационен број

(EMБС)

 

Резервни кодекси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

Назив на субјектотН.У. Спомен куќа на Тодор Проески

Адреса, седиште и телефон _ул. Никола Карев  бб Крушево

Адреса за е-пошта _spomenkuka_tose@yahoo.com

Единствен даночен број__4016011501522    070 395 085

 

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД–РЕКАПИТУЛАР)

во периодот  од 01 до 12,2019 година

 

 

 

 НКД

  (Национална класификација на дејности)

 

 

 

 

Остварени
 приходи

(во денари)3

 

 

Ред.
 бр.

 

Класа1

 

Назив2

 

 

1.

91,02

Дејност на музеите

7.697.881

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

НКД

(Национална класификација на дејности)

Остварени      приходи

(во денари) 3

Ред.
 бр.

 

Класа1

 

Назив2

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

1)Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2)Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот  остварува  приход.

3)Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

 

 

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

 

9

1

0

2

 

 

 

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД_____музејска         ДЕЈНОСТ-

 

9

1

0

2

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

 

 

Лице одговорно за составување на образецот:

 

Име и презиме     Снежана Шњупкова

 

Потпис _____________________________

 

 

Во _Прилеп

                                                                                М.П.*                                       Име и презиме на законскиот застапник

На ден    29,02,2020                                                                                             

                                                                                                                                                    Елена Мирчевска

                                                                                                                                                _________________________

 

                                                                                                                                Потпис __________________________

 

 СОПСТВЕНА СМЕТКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период

 

 

Контролор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

0

6

6

8

8

7

1

3

 

1

8

0

1

0

6

1

6

9

7

7

8

7

1

7

 

 

1

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

 

Вид.

раб.

 

Идентификационен број

 

Резервни кодекси

 

                                                                 

 

Назив на субјектот__Н.У. Спомен куќа  на  Тодор Проески

Адреса, седиште и телефон__ул. Никола Карев бб   Крушево    070 395 085

Единствен даночен број___4016011501522________spomenkuka_tose@yahoo.com

 

 

 

(корисници на средства од Буџетот)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

во текот на годината - Биланс на приходите и расходите

                      од 1 јануари до   31,12, 2019  година

                                                                                                              

 

                                                                                                                                                         (во денари)

 

Ред.бр.

 

 

 

.

 

Група на  сметки или сметка

 

сметка

 

П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

И   з   н о   с

Претходна

година

Тековна

година

1

2

3

4

5

6

 

 

РАСХОДИ:

I.  ТЕКОВНИ РАСХОДИ 

(002+007+012+020+024+029+033+039)

001

1,266,103

1.252.770

 

 

а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ

        (од 003 до 006)

002

 

 

1.

401

Плати и надоместоци

003

 

 

2.

 402

Придонеси за социјално осигурување

 

004

 

 

3.

403

Останати придонеси од плати

005

 

 

4.

404

Надоместоци

006

 

 

 

 

б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)

007

 

 

5.

411

Финансирање на нови програми и потпрограми

008

 

 

6.

412

Постојана резерва (непредвидливи расходи)

009

 

 

7.

413

Тековни резерви (разновидни расходи)

010

 

 

8.

414

Резерви за капитални расходи

011

 

 

 

 

в) СТОКИ И УСЛУГИ

(од 013 до 019)

012

1,266,101

1.084.694

9.

420

Патни и дневни расходи

013

102,411

 

10.

421

Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт

014

753,138

667.029

             

 

 

 

Ред.

бр.

 

 

 

.

 

Група на  сметки или сметка

 

 

 

 

П О З И Ц И Ј А

 

Ознака на АОП

 

 

И   з   н о   с

 

Претходна година

 

Тековна

година

1

2

3

4

5

6

11.

423

Материјали и ситен инвентар

015

152,588

176.436

12.

424

Поправки и тековно одржување

016

13,244

61.899

13.

425

Договорни услуги

017

208,935

136.764

14.

426

Други тековни расходи

018

35,785

42.566

15.

427

Привремени вработувања

019

 

 

 

 

 г)  ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО    ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ

 ( од 021 до 023)                    

020

 

 

16.

431

Трансфери до Фондот за ПИОМ

021

 

 

17.

432

Трансфери до Агенцијата за вработување

022

 

 

18.

433

Трансфери до Фондот за здравствено осигурување

023

 

 

 

 

д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС                                   (од 025 до 028)

024

 

 

19.

441

Дотации од ДДВ

025

 

 

20.

442

Наменски дотации

026

 

 

21.

443

Блок дотации

027

 

 

22.

444

Дотации за делегирани одделни надлежности

028

 

 

 

 

ѓ)   КАМАТНИ ПЛАЌАЊА                            

(од 030 до 032)

029

2

 

682

23.

451

Каматни  плаќања кон нерезидентни кредитори

030

 

 

24.

452

Каматни  плаќања кон домашни кредитори

031

 

 

25.

453

Каматни  плаќања кон други нивоа на власт

032

2

682

 

 

е)  СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ                             (од 034 до 038)

033

 

167.394

26.

461

Субвенции за јавни претпријатија

034

 

 

27.

462

Субвенции за приватни претпријатија

035

 

 

28.

463

Трансфери до невладини организации

036

 

 

29.

464

Разни трансфери

037

 

167.394

30.

465

Исплати по извршни исправи

038

 

 

 

 

ж)  СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ                             (од 040 до 043)

039

 

 

31.

471

Социјални надоместоци

040

 

 

32.

472

Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ

041

 

 

33.

473

Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување

042

 

 

34.

474

Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување

043

 

 

 

Ред.

бр.

 

 

 

.

 

Група на  сметки или сметка

 

 

 

 

П О З И Ц И Ј А

 

 

Ознака на АОП

 

                   И   з   н о   с

 

 

Претходна година

 

Тековна

година

1

2

3

4

5

6

 

 

II.  КАПИТАЛНИ РАСХОДИ                      

 (од 045 до 054)

044

16,000

 

35.

480

Купување на опрема и машини

045

16,000

 

36.

481

Градежни објекти

046

 

 

37.

482

Други градежни објекти

047

 

 

38.

483

Купување на мебел

048

 

 

39

484

Стратешки стоки и други резерви

049

 

 

40.

485

Вложувања и нефинансиски средства

050

 

 

41.

486

Купување на возила

051

 

 

42.

487

Капитални трансфери

до вонбуџетски фондови

052

 

 

43.

488

Капитални дотации до ЕЛС

053

 

 

44.

489

Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации

054

 

 

 

 

III.  ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА                       (од 056 до 058)

055

 

 

45.

491

Отплата на главнина до нерезидентни кредитори

056

 

 

46.

492

Отплата на главнина кон домашни институции

057

 

 

47.

493

Отплата на главнина до други нивоа на власт

058

 

 

 

 

А.ВКУПНО РАСХОДИ                     

 (001 + 044 + 055)

059

1,282,103

1.252.770

 

 

Б.ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ     

     (103 минус 059)

060

 

820,723

1.036.939

48.

811,     812 и 813

В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ

ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА

ПРИХОДИТЕ – ДОБИВКАТА ПРЕД

ОДАНОЧУВАЊЕ

061

 

82,072

103.694

 

 

Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ 

     (060 минус 061)

062

 

738,651

933.245

 

 

Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)

063

 

738,651

933.245

49.

830

За покривање на загуба

 

064

 

 

50.

831

За поврат во буџетот односно фондот

065

 

 

51.

833

За пренос во наредната година

066

738,651

933.245

 

Ред.

бр.

 

 

 

.

 

Група на  сметки или сметка

 

 

 

 

П О З И Ц И Ј А

 

 

Ознака на АОП

 

              И   з   н о   с

 

Претходна година

Тековна

година

1

2

3

4

5

6

 

 

Ѓ.    ВКУПНО

       (059+060) = 105

       ако 061 е поголемо од 060

      тогаш  (059+061) = 105

067

 

2,102,826

 

1.252.770

 

 

       П Р И X О Д И:

 

I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

    (од 069 до 076)

068

 

 

52.

711

Данок од доход, од добивка и од капитални добивки

069

 

 

53.

712

Придонеси за социјално осигурување

070

 

 

54.

713

Даноци од имот

071

 

 

55.

714

Домашни даноци на стоки и услуги

072

 

 

56.

715

Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)

073

 

 

57.

716

Еднократни посебни такси

074

 

 

58.

717

Даноци на специфични услуги

075

 

 

59.

718

 Такси за користење или дозволи за

  вршење на дејност

076

 

 

 

 

 

II.НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ

 (од 078 до 082)

077

2,092,914

2.289.709

60.

721

Претприемачки приход и приход од имот

078

 

 

61.

722

Глоби, судски и административни такси

079

 

 

62.

723

Такси и надоместоци

080

1,456,320

2.289.709

63.

724

Други владини услуги

081

 

 

64.

725

Други неданочни приходи

082

636,594

 

 

 

III.КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

(од 083 до 087)

083

9,912

 

65.

731

Продажба на капитални средства

084

 

 

66.

732

Продажба на стоки

085

9,912

 

67.

733

Продажба на земјиште и нематеријални вложувања

086

 

 

68.

734

Приходи од дивиденди

087

 

 

 

 

IV.  ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ       

         (од 089 до 092)

088

 

 

 

 

 

Ред.

бр.

 

 

 

.

 

Група на  сметки или сметка

 

 

 

 

 

П О З И Ц И Ј А

 

 

Ознака на АОП

           И   з   н о   с

 

 

 

 

 

Претходна година

Тековна

година

1

2

3

4

5

6

69.

741

Трансфери од други нивоа на власт

089

 

 

70.

742

Донации од странство

090

 

 

71

743

Капитални донации

091

 

 

72.

744

Тековни донации

092

 

 

 

 

V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ

    (од 094 до 096)

093

 

 

73.

751

Краткорочни позајмици од земјата

 

094

 

 

74.

753

Долгорочни обврзници

095

 

 

75.

754

Друго домашно задолжување

096

 

 

 

 

VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

      (од 098 до 100)

097

 

 

76.

761

Меѓународни развојни агенции

098

 

 

77.

762

Странски влади

099

 

 

78.

769

Други задолжувања во странство

100

 

 

79.

771

VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Продажба на хартии од вредност

101

 

 

80.

781

VIII. ПРИХОДИ ОД OTПЛАТА НА ЗАЕМИ

Приходи од наплатени дадени заеми

102

 

 

 

 

А.   ВКУПНО ПРИХОДИ

(068+077+083+088+093+097+101+102)

103

2,102,826

2.289.709

81.

890

Б.   НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ

      (059+ 061 минус 103)

104

 

 

 

 

В.   ВКУПНО:     

     (103+104 = 067)

105

2,102,826

2.289.709

82.

 

Г.    ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ:

Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)

106

 

 

 

 

 

Во  Прилеп

На ден  29.02.2020

 

 

 

 

 

 

Лице одговорно за составување на

билансот

 

 

______________

 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

Раководител

 

____________

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период

 

 

Контролор

 

 

 

 

 

 

 

0

6

6

8

8

7

1

3

 

1

8

0

1

0

6

1

6

9

7

7

8

7

1

7

 

1

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

Вид.

раб.

 

Идентификационен број

 

Резервни кодекси

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив на субјектот         Н.У. Спомен куќа на Тодор Проески                                                                                         БИЛАНС  НА  СОСТОЈБА

Адреса, седиште и телефон  ул. Никола Карев бб Крушево 

Единствен даночен број_4016011501522                                             070 395 085                                                                                        на ден 31,12, 2019   година

Назив на корисникот       spomenkuka_tose@yahoo.com                                  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      (во денари)     

 

Ред.    бр.

 

 

 

.

 

Група на  сметки или сметка

 

 

          П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

                                                                       И   з   н о   с                 

Претходна

година

                                              Тековна година

 

Бруто

Исправка на вредност

Нето

(6-7)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

А) АКТИВА:  ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)

111

239,237,977

267.076.837

29.345.731

237.731.106

1.

00

I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

112

 

 

 

 

2.

010,011,012 и 015

II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА

113

144,100

144.100

 

144.100

 

 

III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)

114

239,093,877

266.932.737

29.345.731

237.587.006

3.

020 и 029д

Градежни објекти

115

199,384,279

210.184.424

11.034.681

199.149.743

4.

021 и 029д

Станови и деловни објекти

116

 

 

 

 

 

Ред.    бр.

 

 

 

.

 

Група на  сметки или сметка

 

 

          П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

                                                                          И   з   н о   с                 

Претходна

година

                                              Тековна година

 

Бруто

Исправка на вредност

Нето

(6-7)

1

2

3

4

5

6

7

8

5.

022 и 029

Опрема

117

39,709,598

56.748.313

18.311.050

38.437.263

6.

023 и 029д

Повеќегодишни насади

118

 

 

 

 

7.

024 и 029д

Основно стадо

119

 

 

 

 

8.

025 и 029

Други материјални средства

120

 

 

 

 

9.

026 и 029д

Аванси за материјални средств

121

 

 

 

 

10.

030

III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА  ВО ПОДГОТОВКА

122

 

 

 

 

11.

04

IV.ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА

123

 

 

 

 

 

 

Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)

124

1,406,433

1.616.551

 

1.616.551

 

 

I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)

125

821,754

1.037.713

 

1.037.713

12.

100

Сметка

126

821754

1.037.713

 

1.037.713

13.

101

Благајна

127

 

 

 

 

14.

102

Издвоени парични средства

128

 

 

 

 

15.

103

Отворени акредитиви

129

 

 

 

 

16.

104

Девизна сметка

130

 

 

 

 

17.

105

Девизни акредитиви

131

 

 

 

 

18.

106

Девизна благајна

132

 

 

 

 

 

Ред.    бр.

 

 

 

.

 

Група на  сметки или сметка

 

 

          П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

                                                                          И   з   н о   с                 

Претходна

година

                                              Тековна година

 

Бруто

Исправка на вредност

Нето

(6-7)

1

2

3

4

5

6

7

8

19.

108

Други парични средства

133

 

 

 

 

20.

11

II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

134

 

 

 

 

 

 

III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)

135

10,276

17.326

 

17.326

21.

120

Побарувања од буџетот

136

 

 

 

 

22.

121

Побарувања од фондот

137

 

 

 

 

23.

122 и 129д

Побарувања од купувачи во земјата

138

10,276

17.326

 

17.326

24.

123 и 129д

Побарувања од купувачи во странство

139

 

 

 

 

25.

13

IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ

140

 

 

 

 

26.

14

V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА

141

 

 

 

 

27.

15

VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ

142

 

 

 

 

28.

16

VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ

143

 

 

 

 

29.

17

VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

144

 

 

 

 

30.

190 до 197

IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

145

 

 

 

 

31.

198

Други активни временски разгарничувања

146

574,403

561.512

 

561.512

 

 

В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)

147

 

 

 

 

32.

31

Материјали

148

 

 

 

 

 

Ред.    бр.

 

 

 

.

 

Група на  сметки или сметка

 

 

          П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

                                                                          И   з   н о   с                 

Претходна

година

                                              Тековна година

 

Бруто

Исправка на вредност

Нето

(6-7)

1

2

3

4

5

6

7

8

33.

32

Резервни делови

149

 

 

 

 

34.

36

Ситен инвентар

150

 

 

 

 

35.

60

Производство

151

 

 

 

 

36.

63

Готови производи

152

 

 

 

 

37.

65,66 и 67

Стоки, аванси, депозити и кауции

153

 

 

 

 

 

 

Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)

154

 

 

 

 

38.

090

Непокриени расходи од поранешни години

155

 

 

 

 

39

092

Непокриени расходи

156

 

 

 

 

40.

095

Примени долгорочни кредити и заеми

157

 

 

 

 

41.

08

III. ДРУГИ СРЕДСТВА

158

 

 

 

 

 

 

ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)

159

240,644,410

268.693.388

29.345.731

239.347.657

42.

990 до 994

ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред.    бр.

 

 

 

 

Група на  сметки или сметка

П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

И   з   н о   с

 

Претходна година     (почетна состојба) (тековна година)

Износ на денот на билансирање

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

I. ПАСИВА:  ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)

161

239,237,976

237.731.105

 

43.

900

Државен -јавен капитал

162

239,237,976

237.731.105

 

44.

901

Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност

163

 

 

 

45.

91

II Ревалоризациона резерва

164

 

 

 

 

 

III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)

165

 

 

 

46.

920

Обврски по долгорочни кредити

166

 

 

 

47.

922

Вложувања од странски лица

167

 

 

 

48.

923

Кредити од банки во земјата

168

 

 

 

49.

924

Други кредити во земјата

169

 

 

 

50.

925

Кредити од странство

170

 

 

 

51.

927

Долгорочни обврски за примени депозити и кауции

171

 

 

 

52.

928

Други долгорочни обврски

172

 

 

 

 

 

IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ  (174+175+180+181+189+195+196+197+198)

173

1,406,434

1.616.552

 

53.

21

а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност

174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред.    бр.

 

 

 

 

Група на  сметки или сметка

П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

И   з   н о   с

 

Претходна година     (почетна состојба) (тековна година)

Износ на денот на билансирање

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

б) Краткорочни обрски спрема добавувачи (176 до 179)

175

316,725

303.833

 

54.

220

Обврски спрема добавувачи во земјата

176

316,725

303.833

 

55.

221

Обврски спрема добавувачи во странство

177

 

 

 

56.

224

Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги

178

 

 

 

57.

225

Обврски спрема добавувачи - граѓани

179

 

 

 

58.

23

в) Примени аванси, депозити и кауции

180

 

 

 

 

 

г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)

181

 

 

 

59.

240

Обврски од заедничко работење со субјектите

182

 

 

 

60.

241

Обврски за кредити во земјата

183

 

 

 

61.

242

Обврски за кредити во странаство

184

 

 

 

62.

243

Обврски за вложени средства во земјата

185

 

 

 

63.

245

Други краткорочни финасиски обврски

186

 

 

 

64.

246

Обврски спрема работниците

187

 

 

 

65.

247

Обврски по запирање на работниците

188

 

 

 

Ред.    бр.

 

 

 

 

Група на  сметки или сметка

П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

И   з   н о   с

 

Претходна година     (почетна состојба) (тековна година)

Износ на денот на билансирање

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

д) Обврски  спрема државата и други институцииза  (190 до 194)

189

 

 

 

66.

250

 Обврски за  данок на додадена вредност

190

 

 

 

 

251

Обврски за акцизи

191

 

 

 

67.

252

Обврски за царини и царински давачки

192

 

 

 

68.

253

Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело

193

 

 

 

69.

255

Обврски за други даноци и придонеси

194

 

 

 

70.

26

ѓ) Финасиски и пресметковни односи

195

 

 

 

71

27

е) Обврски за даноци и придонеси од добивка

196

7,111

7.111

 

72.

28

ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените

197

 

 

 

73.

29

з) Пасивни временски разграничувања

198

1,082598

1.305.608

 

74.

98

IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА   Извори на други средства

199

 

 

 

 

 

ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)

200

240,644,410

239.347.657

 

75.

955 до 999

ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА

201

 

 

 

                 

 

Во__Прилеп                                     Лице одговорно за составување на билансот                М.П.                             Раководител   

На ден_29.02.2020                                                                                                                                                                                                             

              

 

 

 

 

*  За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва.

 

Образец „ДЕ“        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период

 

 

 Контролор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6

6

8

8

7

1

3

 

1

8

0

1

0

6

1

6

9

7

7

8

7

1

7

 

 

1

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

 

Вид работа

 

Идентификационен број

(ЕМБС)

 

Резервни кодекси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

Назив на субјектот _Н.У Спомен куќа на Тодор Проески

Адреса, седиште и телефон ул. Никола Карев бб  Крушево       070 395 085

Адреса за е-пошта___spomenkuka_tose@yahoo.com

Единствен даночен број          4016011501522

 

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

                                            за државна евиденција за корисниците на средства

                                                                          од Буџетот на фондовите

                  (во денари)

Ред.

бр.

Група на сметки, сметка

д=дел

Позиција

Ознака на

АОП

   Износ

 

 

 

Претходна

година

Тековна година

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

А.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

 

 

 

 

 

 

1.

000

Набавна вредност на основачки издатоци

601

 

 

 

 

 

2.

008д

Вредносно усогласување (ревалоризација) на основачки издатоци

602

 

 

 

 

 

3.

009д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на

основачки издатоци

603

 

 

 

 

 

4.

 

Сегашна вредност на основачки издатоци

(< или = на АОП 112 од БС)

604

 

 

 

 

 

5.

001

Набавна вредност на издатоци во истражувања и развој

605

 

 

 

 

 

5.1.

 

Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражувања и развој

606

 

 

 

 

 

5.2.

 

Трошоци за материјали и услуги[1] користени или потрошени при истражувања и развој

607

 

 

 

 

 

Ред.

бр.

Група на сметки, сметка

д=дел

 Позиција

Ознака на

АОП

 Износ

 

 

 

Претходна

година

Тековна

година

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

5.3.

 

Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој

608

 

 

 

 

 

5.4.

 

Амортизација на патенти и лиценци  користени при истражувања и развој

609

 

 

 

 

 

6.

008д

Вредносно усогласување (ревалоризација) на издатоци во истражување и развој

610

 

 

 

 

 

7.

009д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци во истражување и развој

611

 

 

 

 

 

8.

 

Сегашна вредност на издатоци за истражување и развој

(< или = на АОП 112 од БС)

612

 

 

 

 

 

9.

002д

Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права

613

 

 

 

 

 

10.

008д

Вредносно усогласување  (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права

614

 

 

 

 

 

11.

009д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права

615

 

 

 

 

 

12.

 

Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права

(< или = на АОП 112 од БС)

616

 

 

 

 

 

13.

002д

Набавна вредност на софтвер со лиценца

617

 

 

 

 

 

14.

008д

Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца

618

 

 

 

 

 

15.

009д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца

619

 

 

 

 

 

16.

 

Сегашна вредност на софтвер со лиценца

(< или = АОП 112 од БС)

620

 

 

 

 

 

17.

002д

Набавна вредност  на софтвер развиен за сопствена употреба

 

 

 

 

621

 

 

 

 

 

Ред.

бр.

Група на сметки, сметка

д=дел

Позиција

Ознака на

АОП

 Износ

 

 

 

Претходна

година

Тековна година

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

18.

008д

Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер  развиен за сопствена употреба

 

622

 

 

 

 

 

19.

009д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер  развиен за сопствена употреба

623

 

 

 

 

 

20.

 

Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба

(< или = АОП 112 од БС)

624

 

 

 

 

 

21.

002д

Набавна вредност на  набавени бази на податоци

625

 

 

 

 

 

22.

008д

Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци

626

 

 

 

 

 

23.

009д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на набавени бази на податоци

627

 

 

 

 

 

24.

 

Сегашна вредност на набавени бази на податоци

(< или = АОП 112 од БС)

628

 

 

 

 

 

25.

002д

Набавна вредност на  бази на податоци  развиени за сопствена употреба

629

 

 

 

 

 

26.

008д

Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци  развиени  за сопствена употреба

630

 

 

 

 

 

27.

009д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на бази на податоци  развиени  за сопствена употреба

631

 

 

 

 

 

28.

 

Сегашна вредност на  бази на податоци  развиени  за сопствена употреба

(< или = АОП 112 од БС)

632

 

 

 

 

 

29.

003

Набавна вредност на други нематеријални права

633

 

 

 

 

 

30.

008д

Вредносно усогласување на други нематеријални права

 (ревалоризација)

634

 

 

 

 

 

31.

009д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други нематеријални права

 

635

 

 

 

 

 

Ред.

бр.

Група на сметки, сметка

д=дел

 

Позиција

Ознака на

АОП

Износ

 

 

 

Претходна година

Тековна година

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

32.

 

Сегашна вредност на други нематеријални права

(< или = АОП 112 од БС)

636

 

 

 

 

 

 

 

Б.МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА

 

 

 

 

 

 

33.

010

Земјиште

637

 

 

 

 

 

34.

018д

Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште

638

 

 

 

 

 

35.

 

Сегашна вредност на земјиште

 (< или = АОП 113 од БС)

639

 

 

 

 

 

36.

011

Шуми

 

640

 

 

 

 

 

37.

018д

Вредносно усогласување (ревалоризација) шуми

641

 

 

 

 

 

38.

 

Сегашна вредност на шуми

 (< или = АОП 113 од БС)

642

 

 

 

 

 

39.

018

Вредносно усогласување (ревалоризација) на материјалните добра и природните

богатства

643

 

 

 

 

 

 

 

В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

 

 

 

 

 

 

40.

022д

Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема [2])

644

 

 

 

 

 

41.

028д

Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациска опрема

645

 

 

 

 

 

42.

029д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема

646

 

 

 

 

 

43.

 

Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема

(< или = АОП 117 од БС)

647

 

 

 

 

 

44.

022

Набавна вредност на компјутерска  опрема [3])

648

 

 

 

 

 

45.

028д

Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема

 

649

 

 

 

 

 

Ред.

бр.

Група на сметки, сметка

д=дел

 Позиција

Ознака на

АОП

   Износ

 

 

 

Претходна

година

Тековна година

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

46.

029д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема

650

 

 

 

 

 

47.

 

Сегашна вредност на компјутерска опрема

(< или = АОП 117 од БС)

651

 

 

 

 

 

48.

025

Набавна вредност на други материјални средства

652

 

 

 

 

 

49.

028д

Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства

653

 

 

 

 

 

50.

029д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на

други материјални средства

654

 

 

 

 

 

51.

 

Сегашна вредност на други материјални средства

(< или = АОП 120 од БС)

655

 

 

 

 

 

52.

 

Драгоцени метали и камења

656

 

 

 

 

 

53.

 

Антиквитети и други уметнички дела

657

 

 

 

 

 

54.

 

Други скапоцености

658

 

 

 

 

 

 

 

Г.  КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ

 

 

 

 

 

 

55.

280

Обврски за плати и надомести на плати

(< или = на АОП 197од БС)

659

 

 

 

 

 

56.

281

Обврски за нето плати

(< или = на АОП 197од БС)

660

 

 

 

 

 

57.

282

Надоместоци на нето плати

(< или = на АОП 197 од БС)

661

 

 

 

 

 

58.

284

Даноци од плати и надомести

 (< или = на АОП 197од БС)

662

 

 

 

 

 

59.

285

Придонеси од плати и надомести од плати

 (< или = на АОП 197 од БС)

663

 

 

 

 

 

 

 

Д. РАСХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт

 

750,608

579.668

 

 

 

60.

421д

Електрична енергија

(< или = на АОП 014 од БПР)

664

646,842

481.919

 

 

 

61.

421д

Водовод и канализација

(< или = на АОП 014 од БПР)

665

58,205

61.138

 

 

 

62.

421д

Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација

(< или = на АОП 014 од БПР)

 

666

45,561

36.611

 

 

 

Ред.

бр.

Група на сметки, сметка

д=дел

 

Позиција

Ознака

на

АОП

Износ

 

 

 

Претходна

година

Тековна година

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

63.

421д

Горива и масла

(< или = на АОП 014 од БПР)

667

 

 

 

 

 

 

 

II. Материјали и ситен инвентар

 

 

 

 

 

 

64.

423д

Униформи

(< или = на АОП 015 од БПР)

668

 

 

 

 

 

65.

423д

Обувки

(< или = на АОП 015 од БПР)

669

 

 

 

 

 

66.

423д

Прехранбени продукти и пијалаци

(< или = на АОП 015 од БПР)

670

 

 

 

 

 

67.

423д

Лекови

 (< или = на АОП 015 од БПР)

671

 

 

 

 

 

 

 

III. Договорни услуги

 

 

 

 

 

 

68.

425д

Провизија за платен промет и банкарска провизија

(< или = на АОП 017 од БПР)

672

 

 

 

 

 

69.

425д

Консултантски услуги

(Издатоци за авторски хонорари)

(< или = на АОП 017 од БПР)

673

 

 

 

 

 

70.

425д

Осигурување на недвижности и права(< или = на АОП 017 од БПР)

674

 

 

 

 

 

71.

425д

 

675

 

 

 

 

 

72.

425д

 

676

 

 

 

 

 

 

 

IV. Други тековни расходи

 

 

 

 

 

 

73.

426д

Други оперативни расходи

(< или = на АОП 018 од БПР)

677

 

 

 

 

 

 

 

V. Разни трансфери

 

 

 

 

 

 

74.

464д

Државни награди и одликувања

 (< или = на АОП 037 од БПР)

678

 

 

 

 

 

75.

464д

Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)

679

 

 

 

 

 

 

 

VI. Социјални надоместоци

 

 

 

 

 

 

76.

471д

Еднократна парична помош и помош во натура

(< или = на АОП 040 од БПР)

680

 

 

 

 

 

77.

471д

Детски додаток

(< или = на АОП 040 од БПР

681

 

 

 

 

 

78.

471д

 

Помош за здравствена заштита на растенија и животни

(< или = на АОП 040 од БПР)

682

 

 

 

 

 

79.

471д

 

683

 

 

 

 

 

Ред.

бр.

Група на сметки, сметка

д=дел

 

Позиција

Ознака

на

АОП

   Износ

 

 

 

Претходна

година

Тековна

година

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

Ѓ. ПРИХОДИ

 

2,102,826

2.289.709

 

 

 

 

 

I. Такси и надоместоци

 

 

 

 

 

 

80.

723д

Закупнини

(< или = на АОП 079 од БПР)

684

 

 

 

 

 

 

 

II. Трансфери од други нивоа на власт

 

 

 

 

 

 

81.

741д

 Трансфери од Буџетот на Република Македонија

 (< или = на АОП 088 од БПР)

685

 

 

 

 

 

82.

741д

 Трансфери од буџетите на фондовите

(< или = на АОП 088 од БПР)

686

 

 

 

 

 

83.

741д

 

687

 

 

 

 

 

 

 

Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

 

 

 

 

 

 

84.

 

Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот

688

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

Во _Прилеп

 

На ден 29.02.2020

 

Лице одговорно за составување на образецот

 

М.П.

 

Одговорно лице

                                                                               _________________________                                            _____________

 

 

 

М.П. на ЦРМ и дата на приемот _______________________________

 

 

Контролата ја извршиле:  ________________________________________________________________

 

 

 

 

 

[1]             Tрошоци за суровини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа,  трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот за сопствени цели.

[2]             Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

[3]             Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период

 

 

Контролор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6

6

8

8

7

1

3

 

1

8

0

1

0

6

1

6

9

7

7

8

7

1

7

 

 

1

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

 

Вид работа 

 

Идентификационен број

(EMБС)

 

Резервни кодекси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

Назив на субјектот__Н.У. Спомен куќа на Тодор Проески

Адреса, седиште и телефон _ул. Никола Карев бб Крушево

Адреса за е-пошта ____spomenkuka_tose@yahoo.com

Единствен даночен број____4016011501522

 

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД–РЕКАПИТУЛАР)

во периодот  од _01___ до _12. 2019година

 

 

 

 НКД

  (Национална класификација на дејности)

 

 

 

 

Остварени
 приходи

(во денари)3

 

 

Ред.
 бр.

 

Класа1

 

Назив2

 

 

1.

91,02

Дејност на музеите

2.289.709

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

НКД

(Национална класификација на дејности)

Остварени      приходи

(во денари) 3

Ред.
 бр.

 

Класа1

 

Назив2

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

1)Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2)Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот  остварува  приход.

3)Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

 

 

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

 

9

1

0

2

 

 

 

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД______________музејска    ДЕЈНОСТ-

 

9

1

0

2

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

 

 

Лице одговорно за составување на образецот:

 

Име и презиме _Снежана Шљупкова

 

Потпис _____________________________

 

 

Во __Прилеп

                                                                                М.П.*                                       Име и презиме на законскиот застапник

На ден    29.02.2020г.                                                                                           

                                                                                                                                                 Елена Мирчевска

                                                                                                                                                _________________________

 

                                                                                                                                Потпис __________________________

 

 

 

 

 

 

*  За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва.